obchodné a reklamačné podmienky

základné informácie

tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.mile.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

predávajúcim je: mile male s.r.o., račianska 78, bratislava 831 04. IČO 46762191, DIČ 2023587082. tel. 0919 346 243, e-mail: orders@mile.sk. zapísaný v obchodnom registri okresného súdu bratislava I, oddiel sro, vložka č. 83356/B.

kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb.

orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je inšpektorát SOI pre bratislavský kraj, prievozská 32, p.o. box 5,820 07 bratislava 27.

objednávka a uzavretie zmluvy

odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. k uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

ceny tovaru

všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. predávajúci je platiteľom DPH. cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. tie sú uvedené aj v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

možnosti dopravy – poštovné

predávajúci poskytuje nasledujúce možnosti dopravy tovaru pre doručenie v rámci SR:

 • zásielkovňa: 2,50€,
 • zásielkovňa – dobierka: 3,50€,
 • kuriér GLS: 4€,
 • kuriér GLS – dobierka: 5€.

doručenie do ČR:
 • zásielkovňa: 3,50€,
 • kuriér DPD: 5€.

doručenie do Poľska:

 • Inpost: 6€.
 • zásielkovňa 5€.

doručenie do Maďarska:

 • kuriér DPD: 5,50€.
 • zásielkovňa 5€.

doručenie do Bulharska:

 • kuriér DPD: 6€.

doručenie do Rumunska:

 • kuriér FAN: 5€.

doručenie do Nemecka:

 • kuriér Hermes: 7€.

doručenie do Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Holandska, Luxemburska a Dánska: 

 • kuriér GLS: 8€.

doručenie do Francúzska:

 • kuriér GLS: 9€.

doručenie do Veľkej Británie:

 • kuriér Hermes: 8€.

doručenie do Fínska a Švédska:

 • kuriér Postnord: 12€.

doručenie do Rakúska:

 • kuriér Rakúska pošta: 6€.

doručenie do Španielska:

 • kuriér MRW: 11€.

doručenie do Talianska:

 • kuriér GLS: 9€.

doručenie do Estónsko:

 • kuriér DPD: 8€.

doručenie do Japonska:

 • slovenská pošta: 15€.

doručenie do ostatných krajín EÚ:

 • slovenská pošta: 8€.

doručenie do ostatných krajín mimo EÚ:

 • slovenská pošta: 12€.

kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť aj osobne v showroome na adrese: račianska 78, bratislava (nová cvernovka v budove bývalej chemickej priemyslovky, prízemie, číslo ateliéru 0.18, s možnosťou parkovania vo dvore za budovou internátu - račianska 80) v časoch otváracích hodín.

platba za tovar

predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

 • online platba kartou prostredníctvom platobnej brány besteron
 • platba pri prevzatí – dobierka (príplatok 1€ k poštovnému pri zasielaní slovenskou poštou a 1€ pri preprave kuriérom GLS v rámci SR)
 • platba v hotovosti alebo kartou pri osobnom prevzatí tovaru
 • platba prostredníctvom paypal pre zákazníkov mimo SR a ČR.

súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

dodanie tovaru

ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. zvyčajná dodacia doba sa pohybuje do 7 dní. v prípade platby vopred, predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

reklamačný poriadok

predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.. záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu (napríklad opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku).  nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. to isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom na orders@mile.sk), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný TU.

právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou. napríklad zakúpené oblečenie by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami. 

alternatívne riešenie sporov

nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom na orders@mile.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 z.z. zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 z.z.

spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index-cfm alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

aké máte práva?

a) právo na prístup k údajom

máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

b) právo na opravu

máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

c) právo na vymazanie

za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. o vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) právo na obmedzenie spracúvania

môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. k obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

a) právo na prenosnosť údajov

máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

b) právo namietať

máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

ako môžete tieto práva vykonávať?

s vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • emailom na mile@mile.sk
 • telefonicky na čísle +421 919 346 243

všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

súhlas so spracovaním osobných údajov

poskytnutím súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti mile male, s.r.o., so sídlom: račianska 48, 831 04 bratislava, IČO: 46762191 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [ďalej len „GDPR“]) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail. (ďalej len „osobné údaje“).

poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka je nevyhnutnou podmienkou preto, aby vám mohol prevádzkovateľ zasielať obchodné a marketingové informácie.

tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom ako zákazník máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle /www.mile.sk/zrusenie-suhlasu-so-spracovanim-osobnych-udajov

na našej webovej stránke používame súbory cookies. prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním.

viac informácií súhlasím